مطالعه تاثیر روش کاهش رطوبت نسبی از طریق آون و فضای باز بر جوانه زنی و خواب بذر نیم هرس زبانگنجشک(Fraxinus excelsior)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی