شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواداستخراجی زربین طبیعی و دست کاشت با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیفسنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی