اثر شدت حفاظت بر تنوع گونه های گیاهی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی