دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-96