دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-100