دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-114