دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-136