تماس با ما

 آدرس مجله: چالوس – خیابان ۱۷ شهریور- روبروی مسجد امام حسین (ع)- صندوق پستی ۳۹۷-۴۶۶۱۵
حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس– دفتر فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی
 تلفن: 011۵۲۲۲۰۰۲۰ - فاکس ۵۲۲۲۰۵۳۶ 011
Magnatural.iauc@ gmail.com


CAPTCHA Image