علوم و فنون منابع طبیعی (JSTNR) - فرایند پذیرش مقالات